Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Similar topics


Qua Tang Cho Trai Tim ( mot. Dich. Vu. moi' vua` xuat hien. tai. Tien Yen)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Gửi lúc: 1/5/2010, 13:00
[Designer] o0oGauBacCuco0o
Chíp hôi
Chíp hôi
Tổng số bài gửi : 19
Money : 89
Được THANKS : 2
Tham Gia Ngày : 01/08/2009
Tuổi : 25
Đến từ : Đông Tiến 1


Bài gửiTiêu đề: Qua Tang Cho Trai Tim ( mot. Dich. Vu. moi' vua` xuat hien. tai. Tien Yen)
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/g5boytk1993

Tiên Yên Forum - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Ch¾c h¼n trong chóng ta cã rÊt nhiÒu người vµo nh÷ng ngµy lÔ ®Æc biÖt (noel, valentine, 8-3, ... thËm chÝ lµ ngµy sinh nhËt cña “ ai kia”). §Òu muèn göi ®Õn hä - nh÷ng người chóng ta yªu quý mét mãn quµ ngät ngµo ®Çy ý nghÜa. Nhưng l¹i kh«ng ®ñ dòng khÝ, xÊu hæ, e rÌ , “ sî d¹i mÆt” hoÆc chØ muèn ©m thÇm lµm cho hä bÊt ngê “ miÔn hä h¹nh phóc lµ được”. Còng cã những người lªn kÕ ho¹ch tÆng quµ tØ mØ nhưng ®Õn phót cuèi l¹i v× mét lÝ do nµo ®ã mµ giËn rçi nhau => kh«ng d¸m tÆng v× ®ang giËn nhau, tÆng quµ “ ai kia” cã nhËn cho kh«ng ???. §· cã rÊt nhiÒu b¹n mua quµ vÒ råi, l¹i v× mét trong những lý do trªn mµ kh«ng d¸m tÆng ®i mãn quµ ®ã vµ gi¶i ph¸p cña hä lµ : vứt mãn quµ ®ã ®i, tÆng cho mét người kh¸c “ cho ®ì phÝ”.... Như thÕ lµ rÊt ngèc. V× vËy chóng t«i lËp ra dÞch vô nµy nh»m ®Ó gióp những b¹n ®ang ë trong hoµn c¶nh ®ã. H·y ®Õn víi chóng t«i, víi phương tr©m lµm viÖc: Sèng mét m×nh m×nh biÕt chÕt mang theo. Ch¾c ch¾n sÏ ®em l¹i cho cac bạn sự hµi lßng tuyÖt ®èi.-Sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ trực tiÕp:

01688326632

01693010616

-Trô së:

Líp 11G1 Trường trung häc phæ th«ng Tiªn Yªn

( S¾p cã thªm hai trô së míi an toµn h¬n, bÝ mËt h¬n )

-Thêi gian chuyÓn quµ:

tõ 6h00’ s¸ng -> 11h00’ tèi ( nÕu ë trong nh÷ng thêi gian kh¸c cã thÓ người nhËn quµ sÏ c¶m thÊy khã chÞu vÞ bÞ lµm phiÒn)

-Ph¹m vi ho¹t ®éng:

Trong khu vùc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn

Yªu cÇu ®èi víi kh¸ch hµng:

mäi lóa tuæi,

khi tÆng quµ nhí ghi râ vµ chÝnh x¸c ®Þa chØ, hä tªn người nhËn ( sai sãt chóng t«i kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vµ ngược l¹i )

Cước phÝ:

Giao ®éng tõ 5k- 15k tuú theo thêi gian, ®Þa ®iÓm, c©n nÆng vµ kich thước cña mãn quµ.

Sù tin tưởng cña cac bạn còng chÝnh lµ niÒm vui cña chóng t«i.
Nguồn: http://www.tienyen.0forum.biz - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Làm quen - giao lưu - học hỏi tại wWw.tienyen.0forum.biz

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!Được sửa bởi rOnniE ngày 5/5/2010, 16:41; sửa lần 6. (Reason for editing : viết ko có dấu)

Gửi lúc: 1/5/2010, 13:33
avatar
[Designer] my.style
Dân Thường
Dân Thường
Tổng số bài gửi : 219
Money : 299
Được THANKS : 2
Tham Gia Ngày : 07/11/2009


Bài gửiTiêu đề: Re: Qua Tang Cho Trai Tim ( mot. Dich. Vu. moi' vua` xuat hien. tai. Tien Yen)
Xem lý lịch thành viên

Tiên Yên Forum - kết nối cộng đồng Tiên Yên
nhảm nhí củ chuổi thế
Nguồn: http://www.tienyen.0forum.biz - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Làm quen - giao lưu - học hỏi tại wWw.tienyen.0forum.biz

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!


Gửi lúc: 1/5/2010, 15:01
avatar
[Designer] ngọt_9x
Chíp hôi
Chíp hôi
Tổng số bài gửi : 24
Money : 33
Được THANKS : 0
Tham Gia Ngày : 26/02/2010
Tuổi : 25
Đến từ : gốc 3 kêy koéo


Bài gửiTiêu đề: Re: Qua Tang Cho Trai Tim ( mot. Dich. Vu. moi' vua` xuat hien. tai. Tien Yen)
Xem lý lịch thành viên

Tiên Yên Forum - kết nối cộng đồng Tiên Yên
my.style đã viết:
nhảm nhí củ chuổi thế
chuối kai' j` thế chuối tiêu hay chuối mắn thế
ý nghĩa wa' kon` j`
hay hay hay 1 chữ hay
Nguồn: http://www.tienyen.0forum.biz - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Làm quen - giao lưu - học hỏi tại wWw.tienyen.0forum.biz

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!


Gửi lúc: 1/5/2010, 15:11
avatar
[Designer] Lyli
Dân Thường
Dân Thường
Tổng số bài gửi : 193
Money : 208
Được THANKS : 2
Tham Gia Ngày : 13/04/2010
Tuổi : 26
Đến từ : VietNam - Australia


Bài gửiTiêu đề: Re: Qua Tang Cho Trai Tim ( mot. Dich. Vu. moi' vua` xuat hien. tai. Tien Yen)
Xem lý lịch thành viên

Tiên Yên Forum - kết nối cộng đồng Tiên Yên
ai mà đáng khen thế

TY mỳnh lại có thêm 1 dịch vụ rồi còn gì

lại ý nghĩa nữa chứ

hoan hô
Nguồn: http://www.tienyen.0forum.biz - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Làm quen - giao lưu - học hỏi tại wWw.tienyen.0forum.biz

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!


Gửi lúc: 1/5/2010, 19:16
avatar
[Designer] N.P.Thành

Tổng số bài gửi : 787
Money : 1072
Được THANKS : 32
Tham Gia Ngày : 18/11/2009
Tuổi : 28
Đến từ : LTK


Bài gửiTiêu đề: Re: Qua Tang Cho Trai Tim ( mot. Dich. Vu. moi' vua` xuat hien. tai. Tien Yen)
Xem lý lịch thành viên

Tiên Yên Forum - kết nối cộng đồng Tiên Yên
my.style đã viết:
nhảm nhí củ chuổi thế

Cái mà bạn gọi là nhảm nhí củ chuối thì chính là điều thiếu sót ở TY mình đó...
Thường thường ở một số nơi cũng có thể gọi đây là dịch vụ "Chuyển phát nhanh".
Riêng theo cá nhân mình nhiều lúc do học ở xa mà muốn tặng quà cho một ai đó ở nhà thì đúng là chịu, cũng có lúc nghĩ tại sao những quán quà lưu niệm của TY mình lại không có dịch vụ này?

Bây h thì có rùi, dám nghĩ và dám làm ^^!

Chúc các bạn thành công và có thể duy trì , phát triển thêm về dịch vụ này .
Nguồn: http://www.tienyen.0forum.biz - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Làm quen - giao lưu - học hỏi tại wWw.tienyen.0forum.biz

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

_________________

Bản Chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy,


Cuộc sống nghèo nhưng ước nguyện giàu sang.


Nội Quy ForumGửi lúc: 1/5/2010, 22:39
[Designer] o0oGauBacCuco0o
Chíp hôi
Chíp hôi
Tổng số bài gửi : 19
Money : 89
Được THANKS : 2
Tham Gia Ngày : 01/08/2009
Tuổi : 25
Đến từ : Đông Tiến 1


Bài gửiTiêu đề: Quà Tặng Cho Trái Tim ( Một dịch vụ mới xuất hiện tại Tiên Yên )
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/g5boytk1993

Tiên Yên Forum - kết nối cộng đồng Tiên Yên
o0oGauBacCuco0o đã viết:
Ch¾c h¼n trong chóng ta cã rÊt nhiÒu người vµo nh÷ng ngµy lÔ ®Æc biÖt (noel, valentine, 8-3, ... thËm chÝ lµ ngµy sinh nhËt cña “ ai kia”). §Òu muèn göi ®Õn hä - nh÷ng người chóng ta yªu quý mét mãn quµ ngät ngµo ®Çy ý nghÜa. Nhưng l¹i kh«ng ®ñ dòng khÝ, xÊu hæ, e rÌ , “ sî d¹i mÆt” hoÆc chØ muèn ©m thÇm lµm cho hä bÊt ngê “ miÔn hä h¹nh phóc lµ được”. Còng cã nh÷ng người lªn kÕ ho¹ch tÆng quµ tØ mØ nhưng ®Õn phót cuèi l¹i v× mét lÝ do nµo ®ã mµ giËn rçi nhau => kh«ng d¸m tÆng v× ®ang giËn nhau, tÆng quµ “ ai kia” cã nhËn cho kh«ng ???. §· cã rÊt nhiÒu b¹n mua quµ vÒ råi, l¹i v× mét trong nh÷ng lý do trªn mµ kh«ng d¸m tÆng ®i mãn quµ ®ã vµ gi¶i ph¸p cña hä lµ : vøt mãn quµ ®ã ®i, tÆng cho mét ng­êi kh¸c “ cho ®ì phÝ”.... Như­ thÕ lµ rÊt ngèc. V× vËy chóng t«i lËp ra dÞch vô nµy nh»m ®Ó gióp nh÷ng b¹n ®ang ë trong hoµn c¶nh ®ã. H·y ®Õn víi chóng t«i, víi phương tr©m lµm viÖc: Sèng mét m×nh m×nh biÕt chÕt mang theo. Ch¾c ch¾n sÏ ®em l¹i cho cac bạn hµi lßng tuyÖt ®èi.-Sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ trùc tiÕp:

01688326632

01693010616

-Trô së:

Líp 11G1 Trường trung häc phæ th«ng Tiªn Yªn

( S¾p cã thªm hai trô së míi an toµn h¬n, bÝ mËt h¬n )

-Thêi gian chuyÓn quµ:

tõ 6h00’ s¸ng -> 11h00’ tèi ( nÕu ë trong nh÷ng thêi gian kh¸c cã thÓ người nhËn quµ sÏ c¶m thÊy khã chÞu vÞ bÞ lµm phiÒn)

-Ph¹m vi ho¹t ®éng:

Trong khu vùc ThÞ TrÊn Tiªn Yªn

Yªu cÇu ®èi víi kh¸ch hµng:

mäi lóa tuæi,

khi tÆng quµ nhí ghi râ vµ chÝnh x¸c ®Þa chØ, hä tªn ng­êi nhËn ( sai sãt chóng t«i kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vµ ngược l¹i )

Cước phÝ:

Giao ®éng tõ 5k- 15k tuú theo thêi gian, ®Þa ®iÓm, c©n nÆng vµ kich thước cña mãn quµ.

Sù tin tưởng cña cac bạn còng chÝnh lµ niÒm vui cña chóng t«i.

Nguồn: http://www.tienyen.0forum.biz - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Làm quen - giao lưu - học hỏi tại wWw.tienyen.0forum.biz

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!


Gửi lúc: 1/5/2010, 22:48
[Designer] o0oGauBacCuco0o
Chíp hôi
Chíp hôi
Tổng số bài gửi : 19
Money : 89
Được THANKS : 2
Tham Gia Ngày : 01/08/2009
Tuổi : 25
Đến từ : Đông Tiến 1


Bài gửiTiêu đề: Re: Qua Tang Cho Trai Tim ( mot. Dich. Vu. moi' vua` xuat hien. tai. Tien Yen)
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/g5boytk1993

Tiên Yên Forum - kết nối cộng đồng Tiên Yên
N.P.Thành đã viết:
my.style đã viết:
nhảm nhí củ chuổi thế

Cái mà bạn gọi là nhảm nhí củ chuối thì chính là điều thiếu sót ở TY mình đó...
Thường thường ở một số nơi cũng có thể gọi đây là dịch vụ "Chuyển phát nhanh".
Riêng theo cá nhân mình nhiều lúc do học ở xa mà muốn tặng quà cho một ai đó ở nhà thì đúng là chịu, cũng có lúc nghĩ tại sao những quán quà lưu niệm của TY mình lại không có dịch vụ này?

Bây h thì có rùi, dám nghĩ và dám làm ^^!

Chúc các bạn thành công và có thể duy trì , phát triển thêm về dịch vụ này .
Thanks Mọi người đã ủng hộ. Xin thông báo là hiện nay đã có 4 đơn đặt hàng mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ.
Nguồn: http://www.tienyen.0forum.biz - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Làm quen - giao lưu - học hỏi tại wWw.tienyen.0forum.biz

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!


Gửi lúc: 2/5/2010, 13:07
avatar
[Designer] bobokiki
Chíp hôi
Chíp hôi
Tổng số bài gửi : 9
Money : 7
Được THANKS : 0
Tham Gia Ngày : 07/04/2010
Tuổi : 28
Đến từ : bai chay halong


Bài gửiTiêu đề: Re: Qua Tang Cho Trai Tim ( mot. Dich. Vu. moi' vua` xuat hien. tai. Tien Yen)
Xem lý lịch thành viên http://nam_ctlatao.hi5.com

Tiên Yên Forum - kết nối cộng đồng Tiên Yên
1 ý kiến mới được đấy
Nguồn: http://www.tienyen.0forum.biz - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Làm quen - giao lưu - học hỏi tại wWw.tienyen.0forum.biz

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!


Gửi lúc: 2/5/2010, 13:27
avatar
[Designer] cry_2811
Chíp hôi
Chíp hôi
Tổng số bài gửi : 43
Money : 65
Được THANKS : 7
Tham Gia Ngày : 30/12/2009
Tuổi : 25


Bài gửiTiêu đề: Re: Qua Tang Cho Trai Tim ( mot. Dich. Vu. moi' vua` xuat hien. tai. Tien Yen)
Xem lý lịch thành viên

Tiên Yên Forum - kết nối cộng đồng Tiên Yên
=)) cái dịch vụ này thì đói với mình
Nguồn: http://www.tienyen.0forum.biz - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Làm quen - giao lưu - học hỏi tại wWw.tienyen.0forum.biz

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!


Gửi lúc: 3/5/2010, 13:27
avatar
[Designer] Chàng.Xoăn
Dân Thường
Dân Thường
Tổng số bài gửi : 101
Money : 123
Được THANKS : 1
Tham Gia Ngày : 22/03/2010
Tuổi : 98
Đến từ : Hà Lâu sâu sâu một tí.


Bài gửiTiêu đề: Re: Qua Tang Cho Trai Tim ( mot. Dich. Vu. moi' vua` xuat hien. tai. Tien Yen)
Xem lý lịch thành viên

Tiên Yên Forum - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Nhảm nhí.
Mình có phải là thành phố đâu mà chuyển fast hộ?
Làm free thì bà con ủng hộ về.

Nguồn: http://www.tienyen.0forum.biz - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Làm quen - giao lưu - học hỏi tại wWw.tienyen.0forum.biz

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!


Gửi lúc: 3/5/2010, 16:02
avatar
[Designer] nhocngok
Dân Thường
Dân Thường
Tổng số bài gửi : 123
Money : 140
Được THANKS : 4
Tham Gia Ngày : 11/03/2010
Tuổi : 25
Đến từ : ly thuong kiet_hehe


Bài gửiTiêu đề: Re: Qua Tang Cho Trai Tim ( mot. Dich. Vu. moi' vua` xuat hien. tai. Tien Yen)
Xem lý lịch thành viên

Tiên Yên Forum - kết nối cộng đồng Tiên Yên
thuỷ béo đúng là hết việc làm rùi ah
dc oy mai qua nhà chuyển hộ tui cái ghế từ nhà ra ngoài sân từ sân vào trong nhà nhá .ok k
một ngày chỉ làm việc đó thui trả tiền theo giờ 1k một giờ
Nguồn: http://www.tienyen.0forum.biz - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Làm quen - giao lưu - học hỏi tại wWw.tienyen.0forum.biz

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!


Gửi lúc: 4/5/2010, 12:40
avatar
[Designer] ngọt_9x
Chíp hôi
Chíp hôi
Tổng số bài gửi : 24
Money : 33
Được THANKS : 0
Tham Gia Ngày : 26/02/2010
Tuổi : 25
Đến từ : gốc 3 kêy koéo


Bài gửiTiêu đề: Re: Qua Tang Cho Trai Tim ( mot. Dich. Vu. moi' vua` xuat hien. tai. Tien Yen)
Xem lý lịch thành viên

Tiên Yên Forum - kết nối cộng đồng Tiên Yên
nhocngok đã viết:
thuỷ béo đúng là hết việc làm rùi ah
dc oy mai qua nhà chuyển hộ tui cái ghế từ nhà ra ngoài sân từ sân vào trong nhà nhá .ok k
một ngày chỉ làm việc đó thui trả tiền theo giờ 1k một giờ
á kon pé hiền kia
sao có thể xỏ xiên nhau như thế đc nhỉ dick vụ này hay ma`
tao cũng có fần trong đó đêy'
Nguồn: http://www.tienyen.0forum.biz - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Làm quen - giao lưu - học hỏi tại wWw.tienyen.0forum.biz

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!


Gửi lúc: 4/5/2010, 17:18
avatar
[Designer] skiner
Thiết Kế & Giám Sát
Tổng số bài gửi : 409
Money : 1053
Được THANKS : 17
Tham Gia Ngày : 30/07/2009
Tuổi : 31
Đến từ : Hiệp hội Forumotion


Bài gửiTiêu đề: Re: Qua Tang Cho Trai Tim ( mot. Dich. Vu. moi' vua` xuat hien. tai. Tien Yen)
Xem lý lịch thành viên http://tienyen.0forum.biz

Tiên Yên Forum - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Thực sự " DỊCH VỤ " này hay đấy .Kể ra - mọi người hiểu thêm chút nữa thì hay - chúc mừng 1 số người dám nghĩ dám làm .Xin góp thêm ý kiến cho nhóm dịch vụ nha.

VD : khi 1 người nào đó ở rất xa - họ không về được.Họ muốn QUỹ của dịch vụ đó trích ra - để mua món quà nào đó mà họ cần ( tất nhiên - tiền sẽ được trao - và tin cậy " để có thể lấy được tiền " sau 1 thời gian - chỉ 1 vài tiếng đồng hồ ) . Khi mua món quà mà họ cần - giao đến tận tay ngùơi cần đến .Thì 1 dịch vụ quá tuyệt

Cái này không chỉ add dụng cho thành phố như 1 số mem nói đâu - nó làm mọi nơi mọi chỗ - có điều " dám nghĩ dám làm " hay không thôi.
Chúc các bạn sớm " ĐÔNG KHÁCH " gọi đến nha.

Nguồn: http://www.tienyen.0forum.biz - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Làm quen - giao lưu - học hỏi tại wWw.tienyen.0forum.biz

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

_________________

TIÊN YÊN : SỐNG CÓ ANH EM - CHƠI PHẢI ĐOÀN KẾT - VUI LÀ HẾT MÌNH
Gửi lúc: 4/5/2010, 20:28
avatar
[Designer] N.P.Thành

Tổng số bài gửi : 787
Money : 1072
Được THANKS : 32
Tham Gia Ngày : 18/11/2009
Tuổi : 28
Đến từ : LTK


Bài gửiTiêu đề: Re: Qua Tang Cho Trai Tim ( mot. Dich. Vu. moi' vua` xuat hien. tai. Tien Yen)
Xem lý lịch thành viên

Tiên Yên Forum - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Chàng.Xoăn đã viết:
Nhảm nhí.
Mình có phải là thành phố đâu mà chuyển fast hộ?
Làm free thì bà con ủng hộ về.

Có một số người mặt cũng "hơi mỏng" nên sinh ra được dịch vụ này thì quá tốt cho họ.
Không phải chuyển đồ hộ mà là " Chuyển quà giúp" với một số người không có thời gian để tặng và mốt số người ngại gặp mặt thì họ rất chịu chi 1 khoản tiền vừa đủ để có người tin cậy chuyển quà đến đối tượng giúp mình.
Nguồn: http://www.tienyen.0forum.biz - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Làm quen - giao lưu - học hỏi tại wWw.tienyen.0forum.biz

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

_________________

Bản Chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy,


Cuộc sống nghèo nhưng ước nguyện giàu sang.


Nội Quy ForumGửi lúc: 5/5/2010, 12:04
avatar
[Designer] Lyli
Dân Thường
Dân Thường
Tổng số bài gửi : 193
Money : 208
Được THANKS : 2
Tham Gia Ngày : 13/04/2010
Tuổi : 26
Đến từ : VietNam - Australia


Bài gửiTiêu đề: Re: Qua Tang Cho Trai Tim ( mot. Dich. Vu. moi' vua` xuat hien. tai. Tien Yen)
Xem lý lịch thành viên

Tiên Yên Forum - kết nối cộng đồng Tiên Yên
skiner đã viết:
Thực sự " DỊCH VỤ " này hay đấy .Kể ra - mọi người hiểu thêm chút nữa thì hay - chúc mừng 1 số người dám nghĩ dám làm .Xin góp thêm ý kiến cho nhóm dịch vụ nha.

VD : khi 1 người nào đó ở rất xa - họ không về được.Họ muốn QUỹ của dịch vụ đó trích ra - để mua món quà nào đó mà họ cần ( tất nhiên - tiền sẽ được trao - và tin cậy " để có thể lấy được tiền " sau 1 thời gian - chỉ 1 vài tiếng đồng hồ ) . Khi mua món quà mà họ cần - giao đến tận tay ngùơi cần đến .Thì 1 dịch vụ quá tuyệt

Cái này không chỉ add dụng cho thành phố như 1 số mem nói đâu - nó làm mọi nơi mọi chỗ - có điều " dám nghĩ dám làm " hay không thôi.
Chúc các bạn sớm " ĐÔNG KHÁCH " gọi đến nha.


ui a AD chuẩn thế

điểm 10 cho chất lượng
Nguồn: http://www.tienyen.0forum.biz - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Làm quen - giao lưu - học hỏi tại wWw.tienyen.0forum.biz

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!


Gửi lúc:
[Designer] Sponsored contentBài gửiTiêu đề: Re: Qua Tang Cho Trai Tim ( mot. Dich. Vu. moi' vua` xuat hien. tai. Tien Yen)

Tiên Yên Forum - kết nối cộng đồng Tiên Yên

Nguồn: http://www.tienyen.0forum.biz - kết nối cộng đồng Tiên Yên
Làm quen - giao lưu - học hỏi tại wWw.tienyen.0forum.biz

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!


Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Hãy viết bài có dấu để mọi người hiểu bạn nói gì.
* Bài viết không dấu sẽ bị cảnh cáo 3 lần! Sau có sẽ bị BAN
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Trường THCS & THPT :: Trung Học Phổ Thông :: Trường THPT Tiên Yên-
Text Link Quãng cáo: Liên hệ Y!h: thienclub.info - Mail: thienclub.info@yahoo.com.vn

Design by: Ken
Copyright ©2009-2010, Licensed to tienyen.0forum.biz
Diễn đàn được đóng góp nội dung, phát triển bởi các thành viên.
Truy cập, sử dụng diễn đàn này nghĩa là bạn đã chấp nhận QUY ĐỊNH của diễn đàn
vBCredits v1.4 Copyright ©2009 - 2010, PixelFX Studios


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblog